Co je to Kognitivně Behaviorální Terapie (KBT) a jak probíhá léčba?

V prvních dvou týdnech v našem programu se naši klienti již často cítí lépe než tomu bylo v letech předešlých. Zahájili proces rekvalifikace schopnosti mozku efektivně zpracovávat informace a používat to, co se budou učit. Nyní se mohou soustředit na svůj život a nástroje, které je budou trvale vzdalovat od zneužívání návykových látek.

Emocionální reakce na situaci v životě, a ” spouštěče” chuti k užívání drog a alkoholu jsou hluboce zakořeněné v našich myšlenkových procesech. Způsob, jakým vnímáme sami sebe je často založen na našich schopnostech racionálně reagovat na události a okolnosti v našem životě. Způsob, jakým řídíme vztahy či zpracováváme emoce, potřeba vypořádat se se stresem, úrazem, či jinou životní havárií a problémy, je klíčový pro to, aby výsledek našeho žití vedl ke spokojenosti a pocitu naplnění.

Je zcela přirozené a lidské, že všichni chceme zažít štěstí. Naše štěstí je odvozeno z našeho pracovního, životního a vztahového prostředí. Pro některé to zahrnuje i jejich víru. Když bojujeme s problémy, snažíme se je opravit nebo vyřešit, máme tendenci hledat zkušenosti a další věci, které nám pomohou cítit se lépe. To je místo, kde se začíná léčit závislost na drogách nebo alkoholu. Je nezbytné si uvědomit, že to jsou jen dočasné opravy, které nás mohou odsunout dál od skutečných řešení, které by měly trvalé výsledky.

U KBT je prokázáno, že používá velmi efektivní terapeutické metody pro léčbu zneužívání návykových látek. Náš program využívá nejmodernější KBT technik vyvinutých výzkumníky v oblasti návykových látek světoznámých kapacit. Tyto techniky se soustředí na osvojení nástrojů potřebných k pochopení, proč nějak myslíme/cítíme/jednáme podle určitého pro nás specifického vzorce a jak tento způsob myšlení, cítění a jednání souvisí s naší závislostí. Na základě tohoto pochopení pak můžeme díky KBT použít řadu nástrojů, jak tyto vzorce změnit. Na Gregory Retreat center a v MMC, je využívána účinná technika známou jako kognitivně behaviorální terapii, u níž jsou v rámci programu rekonstrukce vzorců chování jedince potřebné techniky rozvíjeny prostřednictvím poznávacího procesu. Právě v rámci tohoto procesu se tvoří pocity, přesvědčení a vnímání. Tedy to, čeho jsme schopni, a jaké věci jsou pro nás důležité.

Závěry odvozené z tohoto procesu formují naše vzorce chování. Lidé mají tendenci tvořit tyto vzorce chování podle víry či přesvědčení, co dobré nebo špatné. Má se za to, že je tento proces racionální, neboť je založen na základě minulých zkušeností. Bohužel však tento proces není stoprocentní. Pokud by tomu tak bylo, neexistovaly by žádné iracionální myšlenky či chování, jako jsou ty, které je možno nalézt v životě těch, kteří bojují se závislostí. Pocity jako jsou deprese a nízké sebevědomí jsou obvykle hnací silou v cyklu závislosti. Tyto pocity jsou často výsledkem iracionálních přesvědčení, která vyplývají z nezdravých nebo dysfunkčních kognitivních schopností. To je místo, kde se kognitivně behaviorální základna uplatňuje.

KBT pomáhá člověku identifikovat a změnit dysfunkční myšlení, chování a emocionální reakce. Této změny je dosahováno prostřednictvím rozvoje dovedností pro změnu přesvědčení, identifikací zkresleného myšlení, vztahů s ostatními v různých rovinách a také změnou navyklého způsobu chování. Léčba je založena na spolupráci mezi pacientem a terapeutem, kteří dohromady tvoří rovnocenný tým, kde terapeut působí jako expert na techniku a pacient jako expert na sebe sama – dodává obecným postupům individuální obsah. Je důležité naučit se dovednosti potřebné ke změně způsobu myšlení, aby myšlenky nadále nevytvářely stále silnější touhu po drogách či alkoholu. St Gregory Recovery a MMC program je unikátní, založený na důkazech léčebných programů vyvinutých z práce celé řady předních odborníků na chování, mezi něž patří například Dr. James Prochaska, Dr. Carlo DiClemente, a Dr. Theresa Moyersem. Program St. Gregory a MMC zdůrazňuje roli empatie, konkrétní pokyny , pokud jde o osobní rozhodnutí, řízení odporu, podporu pro změny a plánů pro úspěch. Všechny protokoly jsou ověřeny jako osvědčené postupy.

Co je to Minessota model a léčba závislosti v léčebně ST Gregory v Minnesotě?

Na základě zkušeností z léčeben v boji proti závislosti na alkoholu lze v podstatě dospět k závěru, že jediným efektivním způsobem tohoto boje je život ve střízlivosti. Mohlo by se zdát, že je to stav jednoduchý a lze jej realizovat bez větší námahy. To je však omyl, což každý ví, kdo se dostal do pasti onemocnění, kterým je alkoholismus.

Alkoholik, pro nějž je alkohol lékem na všechno a jediným základem jeho života, musí odmítnout jediný jemu známý prostředek, jak se vyrovnat se všemi problémy. Je třeba si uvědomit, že uspokojivý střízlivý život je třeba se naučit. Chcete-li to, pak musíte najít vhodný program a vhodnou pomoc, což je příprava na další hojení Vaší nemoci. Cílem regenerace závislosti na alkoholu je především získávání dovedností, které nám umožní reagovat na nepřízeň osudu a problémy jinak, než sáhnout po alkoholu. Věda našla cestu konstruktivního řešení problémů a je možné v několika málo měsících, nebo dokonce několika týdnech najít cestu k dosažení tohoto cíle. Proces hojení trvá roky a dokonce i mnoho let abstinující alkoholici jsou vystaveni riziku selhání. Proto by počáteční doba abstinence měla zahrnovat intenzivní léčbu, která je prvním krokem na cestě ke zdraví. Nejintenzivnější terapie v polských a amerických stacionárních léčebnách závislostí je založena na takzvaném Minnesota modelu.

Tento program zahrnuje 28 dnů intenzivní léčby probíhající v malých skupinách a individuálně, s podporou zkušeného abstinujícího alkoholika. Byl vyvinut ve Spojených státech v kombinaci zkušeností psychologů a psychoterapeutů zapojených do léčby závislosti na zkušenostech společenství Anonymních alkoholiků. Základní předpoklad léčby s použitím tohoto modelu je speciální přístup k alkoholismu jako k nemoci, která se rozhodně liší od jiných psychických poruch. Alkoholismus je definován jako primární onemocnění, chronické, progresivní, fatální a (co je nejdůležitější) zaviněné. Je zřejmé, že příčiny nemoci leží v pásmu biologických, psychologických a environmentálních faktorů. Kromě toho se předpokládá, že počáteční motivace či naopak její nedostatek není pro výsledek léčby rozhodující.

Minnesota model je založen na 12ti krokovém terapeutickém programu, který je používán u Anonymních alkoholiků. V rámci intenzivního režimu zde byl cíl zredukován na soustředění se na udržení abstinence, poskytování a přijímání bezmocnosti nad alkoholem a stimulování pacienta ke změně způsobu myšlení a životního stylu. Pacient se účastní nejen skupinových a individuálních terapií ale také setkání AA komunity, která mu umožňuje uvěřit, že je možné zastavit progresi onemocnění a život bez alkoholu. Léčba alkoholismu na základě použití tohoto modelu je zaměřena na nalezení způsobu, jak se vypořádat s nemocí tím, že si uvědomí své myšlenky a pocity a jejich propojení s konkrétními událostmi. To vše se děje prostřednictvím rozvoje a neustálého uplatňování nového způsobu prožívání a bezpečných reakcích na tyto události. V počáteční fázi, jde o to, udržet střízlivost, postupně směřuje ke stále větší osobní rozvoj a duchovní a sebeuvědomění.

Základní krok:

Krok, kdy se postižený alkoholismem rozhodne zahájit regeneraci je průlomový jak pro něho tak pro jeho blízké okolí. Stojí za to, a je třeba, aby terapie byla profesionální, dobře plánovaná a efektivní. Samozřejmě, že i nejzkušenější psycholog nemůže pomoci osobě, která nechce ukončit svouit závislost, a nebo není dostatečně motivovaná.

Podstatnou skutečností, která může mít za následek nesprávnou volbu zařízení, je nedostatek základních znalostí o alkoholismu. Neexistuje žádný zázračný “lék” na alkoholismus a jiné závislosti, rychle, bez námahy, pouze za poplatek to nejde. Mezi zařízeními jsou některé rozdíly a to jak v kvalitě prostoru, režimu, intenzitě terapie, přístupu k pacientům, ale i určité individualitě léčby v tom jak velké jsou terapeutické skupiny, jaká je profesionální kvalita týmu a co může léčebna nabídnout v doplňkových sportovních či pracovních terapiích. MMC je nejvybavenější centrum v Evropě, svými sportovišti, bazénem, fitcentrem i rehabilitačními procedurami.

Neváhejte a objednejte se HNEDTED