Dopady alkoholismu rodičů na děti

      No Comments on Dopady alkoholismu rodičů na děti

Alkohol je nejrozšířenější společensky tolerovanou drogou. V České republice je pití alkoholu velmi rozšířené a patří k častým a běžným způsobům trávení volného času a zábavy.

Většina dospělých pije přiměřeně a způsobem, který jim neškodí v žádné oblasti jejich života. Nadměrné a škodlivé užívání alkoholu je však v našich podmínkách jevem častým a známým. S léčbou alkoholiků máme dlouhodobou zkušenost – první léčebny byly na našem území již na počátku minulého století. Bohužel jsme se v průběhu let nepoučili a stále zůstáváme ve spotřebě alkoholu i v důsledcích s tím spojených na předních místech v Evropě.

V naší společnosti panuje také poměrně velká tolerance k pití alkoholu jako takovému a k podceňování rizik s tím spojených, což má řadu neblahých důsledků, k nimž patří také vliv na život dítěte vyrůstající v rodině, kde je alkohol denním chlebem.

Jak se žije v dospělosti dětem, které vyrůstaly s rodičem-alkoholikem?

Dítě, které vyrůstá s rodičem alkoholikem, prožívá zcela jiné dětství než ostatní děti. Nikdy neví, v jakém stavu rodič přijde domů, jak se bude chovat, zda bude doma klid nebo hádky, zda splní, co slíbil. Žije v trvalé nejistotě, co se stane a co ho potká. Často přebírá péči o menší sourozence, ale také se snaží situace doma uklidňovat, dělat rodičům radost, třeba tím, že nebude vůbec zlobit, přinášet samé dobré známky, nestěžovat si se svým trápením, a tím vším zlepšit situaci doma.

Může se setkávat s nevypočitatelným chováním svého rodiče, někdy i s hrubostí, vulgárností, agresí vůči ostatním v rodině, ale vůči němu samotnému. Velmi často se za to vše, co se doma děje, stydí a tají to před okolím, a tak nevodí domů své kamarády, nevypráví o svých rodičích, uzavírá se do sebe. Druhý rodič musí navíc neustále řešit a reagovat na chování partnera, bývá z toho vyčerpán a už mu nezbývá čas ani energie věnovat se dítěti, jeho potřebám a starostem…

Děti z rodin alkoholiků ztrácejí bezstarostnost, dříve dospívají a osamostatňují se. Naučí se spoléhat se jen sám na sebe. Velmi často si až v dospělosti uvědomí, jak moc je dětství prožité s alkoholikem ovlivnilo. Samozřejmě to neplatí jen pro případ alkoholismu v rodině, ale pro řadu podobně nefungujících rodičů, jako např. gamblerů, toxikomanů apod.

Nejčastější potíže dospělých dětí alkoholiků

  • Nižší sebehodnocení (menší sebedůvěra, pocit, že nejsou pro druhé důležití)
  • Problémy v partnerských vztazích
  • Zvýšená potřeba ocenění a potvrzení od okolí, že jednají správně
  • Nejistota v míře zodpovědnosti (přehnaná či nedostatečná)
  • Značná vnitřní nejistota a sebekritičnost
  • Pocity viny, osamělosti, odlišnosti od ostatních
  • Hledání normálnosti (co je normální, běžné, jak to v životě chodí)
  • Neschopnost se radovat či si užívat život

Právě až v dospělosti si tyto děti alkoholiků, i když často velmi úspěšné, uvědomí souvislosti svého současného života s dětstvím prožitém s otcem či matkou holdujícím alkoholu. Hledají odpovědi na otázku, jak moc ho minulost ovlivnila a jak se s ní vypořádal. Je na každém z nich, jak se svojí situací vypořádá, jak tuto zkušenost využije a jaké řešení a pomoc vyhledá. Je nutné, aby uvěřil, že je možné, aby sám rozhodoval o svém životě a zvolil si svou vlastní cestu.